Pracownicy mundurowi będą mogli przejść na emeryturę po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55. roku życia. To jedna ze zmian nowelizacji, którą we wtorek podpisał prezydent.

Prezydent podpisał we wtorek nowelę o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników mundurowych – informuje PAP.

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, warunkiem nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. oraz żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. było spełnienie jednocześnie dwóch warunków: co najmniej 25 lat służby i ukończenia 55. roku życia.

Nowa ustawa likwiduje warunek w postaci ukończenia określonego wieku.

Nadgodziny płatne w pełni

Ustawa zmienia też zasady przyznawania rekompensaty za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do 100-procentowo płatnych nadgodzin otrzymają wszyscy funkcjonariusze służb. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – będą mogli mieć w zamian czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie im wypłacona rekompensata pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu wolnego za przepracowane nadgodziny będą mogli złożyć w ciągu 10 dni.

Podpisana we wtorek ustawa obejmuje funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

źródło: money.pl